http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 241-243 26.07.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 241-243 26.07.2019

Сообщение ttv » 26 июл 2019, 08:24

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


312. Hotărîre privind alegerea membrilor supleanţi în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 80, 16 iulie 2019)

313. Hotărîre cu privire la solicitarea auditului deetatizării proprietății publice și privatizării pentru anii 2013–2019 (nr. 83, 19 iulie 2019)

314. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului privind asistența financiară rambursabilă între Republica Moldova și România (nr. 1215-VIII, 23 iulie 2019)

315. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei privind angajarea remunerată în cîmpul muncii a unor categorii de membri ai familiilor personalului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare (nr. 1216-VIII, 23 iulie 2019)

316. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Republica Argentina privind abolirea reciprocă a vizelor pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu (nr. 1217-VIII, 23 iulie 2019)

317. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 1218-VIII, 23 iulie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


438. Hotărîre сu privire la aprobarea Regulamentului comisiilor de profil ale Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare (nr. 327, 18 iulie 2019)

439. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Carabinieri (nr. 332, 18 iulie 2019)

440. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 827/2010 privind organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune (nr. 335, 18 iulie 2019)

441. Dispoziţie cu privire la instituirea Comisiei interguvernamentale pentru analiza monopolului privind exportul nucilor (nr. 92-d, 22 iulie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova


1327. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 331/2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al Comisiei de licențiere” (nr. 177, 8 iulie 2019)

1328. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea licitaţiilor de către notar (nr. 178, 8 iulie 2019)

Acte ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

1329. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.589 din 29 august 2017 (nr. 482, 10 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1330. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.17/6/2017 (nr. 30/3, 15 iulie 2019)

1331. Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/1, 22 iulie 2019)

1332. Hotărâre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/2, 22 iulie 2019)

1333. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 31/3, 22 iulie 2019)

1334. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/4, 22 iulie 2019)

1335. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.5/1 din 04.02.2019 (nr. 31/5, 22 iulie 2019)

1336. Extras din Hotărîrea nr.31/12 din 22 iulie 2019 referitor la suspendarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EKKO INSURANCE” SRL.

1337. Extras din Hotărîrea nr. 31/16 din 22.07.2019 referitor la administrarea ”MOLDASIG”S.A. .

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1338. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui (nr. 26/85, 2 iulie 2019)

1339. Decizie сu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova”, urmare a Deciziei nr. 17/55 din 9 aprilie 2019 (nr. 26/86, 2 iulie 2019)

1340. Decizie сu privire la aprobarea Proiectului Regulamentului privind exercitarea controlului asupra modului de executare a prevederilor legale de către furnizorii de servicii media, furnizorii serviciilor de platformă de partajare a materialelor video și distribuitorii de servicii media (nr. 26/87, 2 iulie 2019)

1341. Decizie сu privire la aprobarea Proiectului Regulamentului privind procedura de notificare și de eliberare a avizului de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare (nr. 26/88, 2 iulie 2019)

1342. Decizie сu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisiune eliberată „UPLINK” SRL pentru studioul TV prin cablu „UPLINK” (nr. 26/89, 2 iulie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1343. Decizie (nr. ASS-51, 12 iulie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1344. Ordin cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați să utilizeze factura fiscală electronică (e-factura) (nr. 306, 23 iulie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 241-243 26.07.2019

Сообщение ttv » 26 июл 2019, 08:46

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


312. Постановление об избрании замещающих членов постоянных комиссий Парламента (№ 80 от 16 июля 2019 г.)

313. Постановление о запросе проведения аудита разгосударствления публичной собственности и приватизации за 2013–2019 годы (№ 83 от 19 июля 2019 г.)

314. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Соглашения о возмездной финансовой помощи между Республикой Молдова и Румынией (№ 1215-VIII от 23 июля 2019 г.)

315. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Соглашения между Республикой Молдова и Королевством Бельгия о трудоустройстве на оплачиваемую работу отдельных категорий членов семей дипломатических и консульских представительств (№ 1216-VIII от 23 июля 2019 г.)

316. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Соглашения между Республикой Молдова и Аргентинской Республикой о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов (№ 1217-VIII от 23 июля 2019 г.)

317. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Поправки путем обмена письмами к Соглашению о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития и Поправки путем обмена письмами к Соглашению о кредитовании между Республикой Молдова и Международным банком реконструкции и развития для реализации Проекта по модернизации налогового администрирования (TAMP) (№ 1218-VIII от 23 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


438. Постановление oб утверждении Положения о профильных комиссиях Национального агентства по обеспечению качества в образовании и научных исследованиях (№ 327 от 18 июля 2019 г.)

439. Постановление об организации и функционировании Генерального инспектората карабинеров (№ 332 от 18 июля 2019 г.)

440. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 827/2010 об организации и функционировании органов пробации (№ 335 от 18 июля 2019 г.)

441. Распоряжение об учреждении Межправительственной комиссии по анализу монополии на экспорт орехов (№ 92-р от 22 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства юстиции Республики Молдова


1327. Приказ o внесении изменений в Приказ министра юстиции № 331/2015 «Об утверждении Положения о деятельности Лицензионной Комиссии” (№ 177 от 8 июля 2019 г.)

1328. Приказ об утверждении Положения об организации и проведении аукционов нотариусом (№ 178 от 8 июля 2019 г.)

Акты Генерального инспектората Пограничной полиции

1329. Приказ об изменении Приказа № 589 от 29 августа 2017 года (№ 482 от 10 июля 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1330. Постановление о внесении изменений в Постановление НКФР № 17/6/2017 (№ 30/3 от 15 июля 2019 г.)

1331. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 31/1 от 22 июля 2019 г.)

1332. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 31/2 от 22 июля 2019 г.)

1333. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 31/3 от 22 июля 2019 г.)

1334. Постановление об исключении ценных бумаг из Государственного реестра ценных бумаг (№ 31/4 от 22 июля 2019 г.)

1335. Постановление о внесении изменений в Постановление НКФР № 5/1 от 4.02.2019 г. (№ 31/5 от 22 июля 2019 г.)

1336. Извлечение из Постановления №31/12 от 22 июля 2019 г. о приостановлении действия лицензии страхового-перестраховочного брокера „EKKO INSURANCE” ООО.

1337. Извлечение из Постановления № 31/16 от 22.07.2019 г. об администрации ”MOLDASIG” S.A. .

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

1338. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга общественного телеканала «Moldova 1» как следствие обращения члена Совета по телевидению и радио Ольги Гуцуцуй (№ 26/85 от 2 июля 2019 г.)

1339. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «RTR Moldova» как следствие Постановления № 17/55 от 9 апреля 2019 года (№ 26/86 от 2 июля 2019 г.)

1340. Постановление об утверждении проекта Регламента о проведении контроля исполнения положений законодательства поставщиками аудиовизуальных медиауслуг, поставщиками платформы для распределения видеоматериалов и распространителями медиауслуг (№ 26/87 от 2 июля 2019 г.)

1341. Постановление об утверждении проекта Регламента о процедуре подачи заявки и выдаче разрешения для поставки нелинейных аудиовизуальных медиауслуг (№ 26/88 от 2 июля 2019 г.)

1342. Постановление о рассмотрении заявления на переоформление разрешения на ретрансляцию, выданного ООО «UPLINK» для кабельной телестудии «UPLINK» (№ 26/89 от 2 июля 2019 г.)

Акты Совета по конкуренции

1343. Решение (ASS-51 от 12 июля 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

1344. Приказ об утверждении списка экономических агентов, обязанных использовать электронные налоговые накладные “e-Factura” (№ 306 от 23 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 241-243 26.07.2019

Сообщение InJen » 26 июл 2019, 11:50

Не опубликовали ещё об отмене выписки е-фактур по гос.закупкам?
Аватар пользователя
InJen
Гуру
 
Сообщений: 2746
Зарегистрирован: 06 июл 2009, 08:54
Откуда: Кишинёв
Благодарил (а): 857 раз.
Поблагодарили: 446 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика