http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 38-47 din 08.02.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 38-47 din 08.02.2019

Сообщение ttv » 08 фев 2019, 13:05

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

16. Hotărîre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolelor 3 și 4 din Legea nr. 328 din 23 decembrie 2013 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor și a unei sintagme din articolul 131 alin. (1) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (sesizarea nr. 57a/2018) (nr. 24, 2 octombrie 2018)

17. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.137g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 240 din Codul contravențional și a pct. 33 subpct. 2) din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nr. 114, 11 octombrie 2018)

18. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.138b/2018 privind interpretarea articolului 25 alin. (4) din Constituția Republicii Moldova (termenul arestului preventiv) (nr. 115, 11 octombrie 2018)

19. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.139g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art. IV pct. 7 din Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și a pct. 9) din Anexa nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, nr. 156 din 1 iulie 2016 (nr. 116, 11 octombrie 2018)

20. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 140g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor texte din articolul 248 alin. (1) din Codul penal (nr. 117, 23 octombrie 2018)

21. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 75, 206, 2783, 2786 din Codul de procedură civilă (nr. 118, 23 octombrie 2018)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


66. Hotărîre pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (nr. 1276, 26 decembrie 2018)

67. Hotărîre cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice (nr. 1277, 26 decembrie 2018)

68. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 1280, 26 decembrie 2018)

69. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 2, 18 ianuarie 2019)

70. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției tehnice a Sistemului informaţional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (nr. 14, 18 ianuarie 2019)

71. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică (nr. 45, 30 ianuarie 2019)

72. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 4-d, 6 februarie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


277. Ordin cu privire la aprobarea în redacție nouă a listelor de verificare pentru domeniile de control ale A.A. ”Agenția Națională Transport Auto” (nr. 28 , 1 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

278. Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 18, 30 ianuarie 2019)

279. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019” (nr. 21 , 31 ianuarie 2019)

279a. Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt (nr. 23 , 6 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

280. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la controlul special al candidaților la funcții publice cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare (nr. 32 , 29 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

281. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 19-b-18, 31 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

282. Ordin cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia și Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor (nr. 15, 22 ianuarie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

283. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. AO7.PS-01.Rg04-20, 31 ianuarie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

284. Hotărâre cu privire la unele măsuri aferente verificării și transmiterii registrelor deținătorilor de valori mobiliare admise spre tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (nr. 5/1, 4 februarie 2019)

285. Hotărâre cu privire la tranzacțiile speciale coordonate cu CNPF (nr. 5/2, 4 februarie 2019)

286. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe Acțiuni „NUFĂRUL” (nr. 5/4, 4 februarie 2019)

287. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/5, 4 februarie 2019)

288. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/6, 4 februarie 2019)

289. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 5/7, 4 februarie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

290. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1945 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 11, orașul Fălești” (nr. 2053 , 8 ianuarie 2019)

291. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1984 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 50, la vest de Republica Moldova” (nr. 2054 , 8 ianuarie 2019)

292. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2041 din 2 ianuarie 2019 „Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Valeriu Ghilețchi la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, înregistrat la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 51, SUA, Canada” (nr. 2055 , 8 ianuarie 2019)

293. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțele grupurilor de inițiativă constituite de Partidul Politic Partidul Nostru în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2056 , 8 ianuarie 2019)

294. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţele grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Sergiu Biriucov la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, înregistrat la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 23, mun. Chișinău (nr. 2057 , 8 ianuarie 2019)

295. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţele grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Gheorghi Grozav la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, înregistrat la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 51, SUA, Canada (nr. 2058 , 8 ianuarie 2019)

296. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Iurii Cărbune la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, înregistrat la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 17, Nisporeni (nr. 2059 , 8 ianuarie 2019)

297. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Șor”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2060 , 9 ianuarie 2019)

298. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 2061 , 9 ianuarie 2019)

299. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2026 din 2 ianuarie 2019 privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” (nr. 2062 , 9 ianuarie 2019)

300. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 1914 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2063 , 9 ianuarie 2019)

301. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1941 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 7, municipiul Soroca” (nr. 2064 , 9 ianuarie 2019)

302. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2065 , 9 ianuarie 2019)

303. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2066 , 9 ianuarie 2019)

304. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Logăneşti, raionul Hînceşti (nr. 2067 , 9 ianuarie 2019)

305. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Podgoreni, raionul Orhei (nr. 2068 , 9 ianuarie 2019)

306. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vatici, raionul Orhei (nr. 2069, 9 ianuarie 2019)

307. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Telenești, raionul Telenești (nr. 2070, 9 ianuarie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

308. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de eliberare a licenței de emisie (nr. 34/207, 18 decembrie 2018)

309. Decizie cu privire la examinarea adresării Partidului Democrat din Moldova din 21 ianuarie 2019 (nr. 6/14, 28 ianuarie 2019)

310. Decizie cu privire la examinarea contestației Blocului Electoral ACUM – Platforma DA și PAS (nr. 6/15, 28 ianuarie 2019)

311. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV” și „NTV MOLDOVA”, urmare a contestației Partidului Democrat din Moldova (nr. 6/16, 28 ianuarie 2019)

312. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 6/17, 28 ianuarie 2019)

313. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale), inclusiv informația despre difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor pentru referendumul republican din 24 februarie 2019, plasată de furnizorii de servicii media în perioada 10 decembrie 2018 – 20 ianuarie 2019 (nr. 6/19, 28 ianuarie 2019)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

314. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 19/1 din 15 ianuarie 2019 cu privire la demersul vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, referitor la unele chestiuni ce se referă la activitatea judecătorului de instrucție.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

315. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 284 din 19 aprilie 2012 cu privire la expedierea și recepționarea documentelor electronice prin sistemul informațional automatizat de creare și circulație a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat, instituțiile financiare și Trezoreria de Stat (nr. 713, 28 decembrie 2018)

316. Ordin cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate (nr. 38, 31 ianuarie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

317. Hotărîre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 39, 31 ianuarie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19678
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7579 раз.
Поблагодарили: 7757 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 38-47 din 08.02.2019

Сообщение ttv » 08 фев 2019, 13:08

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


Акты Конституционного суда Республики Молдова

16. Постановление о контроле конституционности некоторых положений ст. 3 и ст. 4 Закона № 328 от 23 декабря 2013 года об оплате труда судей и прокуроров и синтагмы в ст. 131 ч.(1) Закона № 544 от 20 июля 1995 года о статусе судьи (обращение № 57а/2018) (№ 24 от 2 октября 2018 г.)

17. Определение о неприемлемости обращения № 137g/2018 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статьи 240 Кодекса о правонарушениях и пункта 33 пп. 2) Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства № 357 от 13 мая 2009 года (№ 114 от 11 октября 2018 г.)

18. Определение о неприемлемости обращения № 138b/2018 г. о толковании статьи 25 ч. (4) Конституции Республики Молдова (срок предварительного ареста) (№ 115 от 11 октября 2018 г.)

19. Определение о неприемлемости обращения № 139g/2018 г. об исключительном случае неконституционности статьи IV п. 7 Закона № 71 от 12 апреля 2015 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты и п. 9) приложения 5 к Закону о бюджете государственного социального страхования на 2016 год № 156 от 1 июля 2016 года (№ 116 от 11 октября 2018 г.)

20. Определение о неприемлемости обращения № 140g/2018 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статьи 248 ч. (1) Уголовного кодекса (№ 117 от 23 октября 2018 г.)

21. Определение о неприемлемости обращения № 144g/2018 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статей 75, 206, 2783, 2786 Гражданского процессуального кодекса (№ 118 от 23 октября 2018 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


66. Постановление об утверждении процедур доступа к мерам по трудоустройству населения (№ 1276 от 26 декабря 2018 г. )

67. Постановление о создании и функционировании Национальной системы мониторинга и отчетности о выбросах парниковых газов и другой необходимой информации об изменениях климата (№ 1277 от 26 декабря 2018 г. )

68. Постановление об утверждении Методологии государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков, относящихся к сферам компетенции Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (№ 1280 от 26 декабря 2018 г. )

69. Постановление о передаче некоторых объектов недвижимого имущества (№ 2 от 18 января 2019 г. )

70. Постановление об утверждении Технической концепции Автоматизированной информационно-коммуникационной системы для предупреждения и борьбы с отмыванием денег (№ 14 от 18 января 2019 г. )

71. Постановление об организации и функционировании Агентства по энергоэффективности (№ 45 от 30 января 2019 г. )

72. Распоряжение о присвоении классного чина (№ 4-р от 6 февраля 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


277. Приказ об утверждении в новой редакции ведомостей проверки в рамках областей контроля административного органа «Национальное агентство автомобильного транспорта» (№ 28 от 1 февраля 2019 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова

278. Приказ об изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 годa (№ 18 от 30 января 2019 г.)

279. Приказ о внесении дополнений в Приказ министра финансов № 205 от 21 декабря 2018 года «О порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2019 году». (№ 21 от 31 января 2019 г.)

279а. Приказ об утверждении Стандартной документации по реализации государственных закупок социальных услуг по обеспечению питания в учебных учреждениях (№ 23 от 6 февраля 2019 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова

280. Приказ об утверждении Положения о Специальном контроле кандидатов на государственные должности с особым статусом в составе системы пенитенциарной администрации (№ 32 от 29 января 2019 г.)

Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

281. Приказ о вступлении в силу международных договоров (№ 19-b-18 от 31 января 2019 г.)

Акты Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова

282. Приказ об утверждении формы отчета (EMPOLDEP19), порядка ее заполнения и Инструкции о порядке расчета и внесения платежей за выбросы и сбросы загрязнителей и складирование отходов (№ 15 от 22 января 2019 г.)

Акты Агентства по лекарствам и медицинским изделиям

283. Приказ о регистрации цен производителя на лекарства (№ A07.PS-01.Rg04–20 от 31 января 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

284. Постановление о некоторых мерах, связанных с проверкой и передачей реестров владельцев ценных бумаг, допущенных к торгам в рамках многосторонней торговой системы (№ 5/1 от 4 февраля 2019 г.)

285. Постановление о специальных сделках, согласованных с НКФР (№ 5/2 от 4 февраля 2019 г.)

286. Постановление об утверждении проспекта добровольного предложения о поглощении акций, выпущенных акционерным обществом «NUFĂRUL» (№ 5/4 от 4 февраля 2019 г.)

287. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 5/5 от 4 февраля 2019 г.)

288. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 5/6 от 4 февраля 2019 г.)

289. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 5/7 от 4 февраля 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

290. Постановление о внесении изменений в Постановление Центральной избирательной комиссии № 1945 от 21 декабря 2018 года «Об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 11 города Фэлешть» (№ 2053 от 8 января 2019 г.)

291. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 1984 от 21 декабря 2018 года «Об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 50 на западе от Республики Молдова» (№ 2054 от 8 января 2019 г.)

292. Постановление о внесении изменений в Постановление Центральной избирательной комиссии № 2041 от 2 января 2019 года «Об утверждении лица, ответственного за финансы инициативной группы по сбору подписей в поддержку Валерия Гилецки, кандидата на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, зарегистрированного одномандатным окружным избирательным советом № 51 США, Канада» (№ 2055 от 8 января 2019 г.)

293. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы инициативных групп, образованных политической партией Наша Партия для сбора подписей в поддержку кандидатов на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года (№ 2056 от 8 января 2019 г.)

294. Постановление об утверждении лица , ответственного за финансы инициативной группы по сбору подписей в поддержку Серджиу Бирюкова, кандидата на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, зарегистрированного одномандатным окружным избирательным советом № 23 мун. Кишинэу (№ 2057 от 8 января 2019 г.)

295. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы инициативной группы по сбору подписей в поддержку Грозава Георгия, кандидата на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, зарегистрированного одномандатным окружным избирательным советом № 51 США, Канада (№ 2058 от 8 января 2019 г.)

296. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы инициативной группы по сбору подписей в поддержку Кэрбуне Юрия, кандидата на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, зарегистрированного одномандатным окружным избирательным советом № 17 г. Ниспорень (№ 2059 от 8 января 2019 г.)

297. Постановление о ходатайстве о регистрации кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова по общенациональному округу со стороны политической партии «Шор», избирательного символа и об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии и лица, ответственного за финансы (казначея) (№ 2060 от 9 января 2019 г.)

298. Постановление о внесении изменений в постановления Центральной избирательной комиссии (№ 2061 от 9 января 2019 г.)

299. Постановление о внесении изменений в Постановление Центральной избирательной комиссии № 2026 от 2 января 2019 года «О ходатайстве о регистрации кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова по общенациональному округу со стороны Партии коммунистов Республики Молдова, избирательного символа и об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии и лица, ответственного за финансы (казначея)» (№ 2062 от 9 января 2019 г.)

300. Постановление о ходе выполнения Постановления № 1914 от 11 декабря 2018 года «О дополнительных обязанностях некоторых органов центрального и местного публичного управления, некоторых учреждений по обеспечению проведения в надлежащих условиях парламентских выборов 24 февраля 2019 года» (№ 2063 от 9 января 2019 г.)

301. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 1941 от 21 декабря 2018 года «Об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 7 муниципия Сорока» (№ 2064 от 9 января 2019 г.)

302. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2065 от 9 января 2019 г.)

303. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Promo-LEX» для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2066 от 9 января 2019 г.)

304. Постановление о распределении мандатов советников в сельском совете Логэнешть района Хынчешть (№ 2067 от 9 января 2019 г.)

305. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Подгорень района Орхей (№ 2068 от 9 января 2019 г.)

306. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Ватич района Орхей (№ 2069 от 9 января 2019 г.)

307. Постановление о распределении мандата советника в городском совете Теленешть района Теленешть (№ 2070 от 9 января 2019 г.)

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

308. Постановление о рассмотрении заявления о выдаче лицензии на вещание (№ 34/207 от 18 декабря 2018 г. )

309. Постановление о рассмотрении обращения Демократической партии Молдовы от 21.01.2019 года (№ 6/14 от 28 января 2019 г. )

310. Постановление о рассмотрении жалобы избирательного блока «ACUM – Platforma DA и PAS» (№ 6/15 от 28 января 2019 г.)

311. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканалов «Jurnal TV» и «NTV MOLDOVA» как следствие жалобы Демократической партии Молдовы (№ 6/16 от 28 января 2019 г. )

312. Постановление об освещении в прессе социальной кампании (№ 6/17 от 28 января 2019 г. )

313. Постановление о рассмотрении Рапорта об объеме предвыборного вещания (ролики, дебаты и предвыборные материалы, транслированные в рамках рубрик, специально созданных для освещения избирательной кампании, информационные передачи), включая информацию о роликах по предвыборному гражданскому воспитанию и информированию избирателей республиканского референдума от 24 февраля 2019 года, размещенного поставщиками медиауслуг в период 10 декабря 2018 года – 20 января 2019 года (№ 6/19 от 28 января 2019 г. )

Акты Высшего совета магистратуры Республики Молдова

314. Выписка из Решения № 19/1 от 15 января 2019 г. по ходатайству заместителя председателя суда Кишинэу Генадия Павлюка о вопросах, связанных с деятельностью судьи по уголовному преследованию.

Акты Государственной налоговой службы

315. Приказ об изменении и дополнении Приказа ГГНИ № 284 от 19.04.2012 г. об отправлении и получении электронных документов посредством автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой, финансовыми учреждениями и Государственным казначейством (№ 713 от 28 декабря 2018 г.)

316. Приказ об утверждении списка компетентных лиц по оценке арестованного имущества (№ 38 от 31 января 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

317. Постановление об утверждении ставки контрциклического буфера для подверженностей из кредитов, находящихся в Республике Молдова (№ 39 от 31 января 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19678
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7579 раз.
Поблагодарили: 7757 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 38-47 din 08.02.2019

Сообщение ideia » 08 фев 2019, 22:52

71. Постановление об организации и функционировании Агентства по энергоэффективности (№ 45 от 30 января 2019 г. )

НАРЭ значит не справляется... #-o
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник" ©
Аватар пользователя
ideia
Гуру
 
Сообщений: 2125
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 02:33
Откуда: Земля
Благодарил (а): 71 раз.
Поблагодарили: 414 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Яндекс.Метрика